Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Me-Time Paardencoaching Gevestigd aan Enkweg 60,
7383CX Voorst. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77714695

Definities

Definities In deze Algemene Voorwaarden (verder genoemd: ‘AV’) worden de navolgende termen gehanteerd:

 

Me-Time Paardencoaching:

De eenmanszaak, gevestigd aan de Enkweg 60,
7383CX Voorst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77714695. In persoon Marcella Arends en/of door haar voor het doel van de sessie gecontracteerde medewerker, hierna te noemen: de coach-begeleider.

 

Sessie:

Diensten en activiteiten die Me-Time Paardencoaching op het gebied van coaching, training, cursus, therapie, workshop, pgb-begeleiding of aanverwante werkzaamheden aanbiedt, met en/of zonder paarden.

 

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon namens wie Me-Time Paardencoaching sessies aanbiedt.

 

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die zich bij opdrachtnemer aangemeld heeft voor een individuele sessie of groepssessie.

 

Terreineigenaar:

De eigenaren of uitbaters van het terrein waar Me-Time Paardencoaching de sessie geeft aan opdrachtgever en/of deelnemer.

 

Deelnemer:

De natuurlijke persoon die aan de individuele sessie of groepssessie van Me-Time Paardencoaching deelneemt of daarbij directe toeschouwer is.

Aanmelding:

Opdrachtgever kan zich zowel mondeling als schriftelijk aanmelden voor een sessie bij Me-Time Paardencoaching

 

Afspraak:

Aanmelding waarbij een concrete datum voor de sessie is afgesproken.

 

Individuele sessie:

Sessie die door Me-Time Paardencoaching aan één deelnemer en/of opdrachtgever gegeven wordt.

 

Duo-sessie:

Sessie die door Me-Time Paardencoaching aan twee deelnemers en/of opdrachtgevers gegeven wordt.

 

Partijen:

Opdrachtnemer enerzijds en opdrachtgever anderzijds.

Waar in de AV de navolgende woorden en termen in een mannelijke vorm worden geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. Onderhavige woorden en termen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

 

Genoemde prijzen zijn BTW-vrij.

 

Artikel: Veiligheid, Paarden, Risico en Aansprakelijkheid

Me-Time Paardencoaching doet er al het mogelijke aan om de interacties met paarden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Door deel te nemen aan een sessie, verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze AV en accepteert opdrachtgever de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de veiligheid van deelnemers, anderen en de paarden.

Paardrijden en het erf betreden is op eigen risico.

Voor het paardrijden zijn een cap, laarzen en rijbroek/legging verplicht.

Voor schade en of letsel is Me-time niet aansprakelijk.

In geval van minderjarigheid van de deelnemer zijn de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) opdrachtgever en verklaren zij akkoord te zijn met deze AV en vrijwaren zij de opdrachtnemer voor aanspraken door of namens de deelnemer.

In geval van een groepssessie verklaart opdrachtgever zich mede namens de betreffende deelnemers akkoord met deze AV en vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer ook voor aanspraken namens deze deelnemers.

Opdrachtgever verklaart dat elke deelnemer voor zover bekend geen last heeft van gezondheidsklachten die een veilige deelname in de weg zouden kunnen staan. Opdrachtgever bespreekt alle relevante gezondheidsonderwerpen vooraf mondeling en/of schriftelijk met Marcella Arends, Me-Time Paardencoaching.

Deze informatie blijft vertrouwelijk tussen deelnemer, opdrachtgever en, de coach-trainer en terreineigenaar. Opdrachtgever en deelnemer betreden het terrein waar de sessie plaatsvindt en waar de paarden gehouden worden vrijwillig, en geheel op eigen risico. Deelnemer neemt vrijwillig en geheel op eigen risico deel aan de sessie en de daarin voorgestelde activiteiten.

Ten behoeve van de eigen veiligheid, die van anderen, en om het welzijn van de aanwezige dieren te waarborgen, houden opdrachtgever en deelnemer zich aan het huisreglement van Me-Time Paardencoaching en die van het terrein waar de sessie plaatsvindt.

Opdrachtgever en deelnemer dienen de vooraf en tijdens de sessie verstrekte instructies en aanwijzingen van Me-Time Paardencoaching, de coach, en/of de terreineigenaar voor wat betreft omgang met de aanwezige dieren strikt op te volgen.

Als opdrachtgever of deelnemer tegen deze instructies in handelen kan dit resulteren in uitsluiting van verdere deelname en aansprakelijkheid in het geval van het ontstaan van schade.

De sessie en de omgang met paarden vindt plaats conform de professionele code van Me-Time Paardencoaching. Opdrachtgever en deelnemer accepteren dat paarden hun eigen, uiterst gevoelige, natuurlijke gedrag en zintuiglijke waarneming hebben, dat zij daarom soms plotseling kunnen reageren, en dat omgang met paarden dus risico’s met zich mee kan brengen, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van de sessie.

Als instructies of aanwijzingen de deelnemer niet duidelijk zijn, hij moeite heeft met een van de activiteiten, of hij zich niet op zijn gemak/veilig voelt in het uitvoeren van een activiteit, bespreekt deelnemer dit met de coach. Het staat deelnemer te allen tijde vrij om niet deel te nemen aan specifieke voorgestelde activiteiten tijdens de sessie.

Noch Me-Time Paardencoaching, noch de terreineigenaren, noch een van de andere medewerkers van de terreineigenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken tussen u, met, op en van paarden van Me-Time Paardencoaching, de eigenaar, of derden, op het terrein van Me-Time Paardencoaching, en/of de terreineigenaar. Deelname en aanwezigheid tijdens eender welke sessie en/of het aanschouwen daarvan is voor eigen risico.

Het risico voor eventueel letsel en schade toegebracht aan uzelf, de paarden, of derden vallen onder de persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger daarvan.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel tijdens de sessies. Me-Time Paardencoaching sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan de sessie, zowel jegens opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Me-Time Paardencoaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of enige andere vorm van schade, indien deze door opdrachtgever of deelnemer als gevolg van een sessie geclaimd zou worden.

 

Artikel: Relatie, Doelstellingen en Vertrouwelijkheid

Deelnemer begrijpt dat een sessie en interactie met paarden bij de deelnemer mogelijk (nieuwe) emoties en gevoelens los kunnen maken, en dat Marcella Arends opgeleid is de deelnemer daarin zo goed mogelijk te begeleiden met aanwijzingen en advies. Deelnemer accepteert de eigen verantwoordelijkheid om de relevantie van dit advies met de kennis van de eigen situatie goed te overwegen, en zo nodig verduidelijkende vragen te stellen, alvorens het advies op te volgen.

 

Me-Time Paardencoaching zal zich volledig inzetten om de uitvoering van de sessie zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de doelstellingen en wensen van deelnemer en opdrachtgever, met in achtneming van deze AV.

Zowel opdrachtgever als Me-Time Paardencoaching, zijn zich bewust dat er geen garantie kan worden gegeven op het behalen van geformuleerde doelstellingen van de sessie. Deelnemer accepteert dat het behalen van de doelstellingen tijdens en na de sessie een betrokken inzet en bereidheid tot experimenteren met nieuwe zienswijzen vraagt.

Deelnemer neemt de verantwoordelijkheid de sfeer van onderlinge vertrouwelijkheid en interpersoonlijk respect tijdens de sessie te helpen bewaren.

Me-Time Paardencoaching zal alle informatie met betrekking tot opdrachtgever en deelnemers, zowel schriftelijk als mondeling gegeven vertrouwelijk behandelen. Het staat deelnemer vrij om over de eigen ervaringen tijdens de sessie aan Me-Time Paardencoaching en/of derden mededeling of beeldverslag te doen, met uitzondering waar dit informatie over mede-deelnemers betreft die op enige wijze hun privacy zouden kunnen schaden.

 

Artikel: Aanmelding Kosten Betaling

Opdrachtgever kan zich zowel mondeling als schriftelijk aanmelden voor een sessie bij Me-Time Paardencoaching, via de beschikbare media en social media. Indien hierbij een datum is overeengekomen is de aanmelding gewijzigd in een bindende afspraak.

De sessie vraagt een voorbereiding die al vóór de daadwerkelijke sessie begint. Dit houdt o.a. in afspraken met derden over beschikbaarheid van paarden, ruimtes en terrein, logistieke handelingen wat betreft het verplaatsen van paarden en materialen, diverse catering-, materiaal-, en voorbereidingskosten, inhoudelijke en op maat gemaakte sessievoorbereidingen en bijbehorende afstemming met betrokkenen. De sessie dient dan ook vooraf volledig betaald te worden. Opdrachtgever gaat akkoord om nadat de afspraak is gemaakt een factuur te ontvangen waarvan het totaalbedrag binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum overgemaakt dient te zijn naar rekening IBAN NL36KNAB 0402187156 ten name van Marcella Arends o.v.v. Me-Time Paardencoaching.

Indien de sessie binnen 15 dagen na gemaakte afspraak plaatsvindt, dient de opdrachtgever het totaal van de factuur direct over te maken. Indien de betaling 3 dagen voor aanvang van de sessie niet ontvangen is, blijft het volledige bedrag verschuldigd, maar vindt er geen sessie plaats. Er blijft een betalingsverplichting wanneer er binnen 24 uur wordt geannuleerd. Tot 48 uur voor de afspraak  kan de afspraak worden verzet.

Betaling/factuur vindt digitaal plaatst.

Betaling is mogelijk via een Tikkie of overschrijving.

Betaling vooraf of voldoen op de dag zelf.

Indien de afspraak een groepssessie betreft, ontvangt opdrachtgever een factuur waarop het daarbij behorende minimumaantal deelnemers in rekening wordt gebracht. Deze worden dan verrekend op de factuur met het werkelijke aantal deelnemers. Opdrachtgever dient minimaal 1 week voor aanvang van de sessie het definitieve aantal deelnemers door te geven. Het minimumaantal deelnemers voor een groepssessie bedraagt 10, tenzij vooraf anders afgesproken. Opdrachtgever dient het volledige bedrag van de factuur minimaal 3 dagen voor aanvang van de sessie overgemaakt te hebben.

Indien Me-Time Paardencoaching geen volledige betaling ontvangen heeft vindt er geen sessie plaats en blijft het volledige bedrag verschuldigd. Eventuele afmeldingen van deelnemers binnen 1 week voor aanvang van de sessie zullen niet in mindering worden gebracht op de factuur.

Een eerste betalingsherinnering is kosteloos en ontvangt opdrachtgever telefonisch of per e-mail. Indien opdrachtgever binnen 1 week na de eerste betalingsherinnering nog niet betaald heeft, brengen wij bij de tweede aanmaning €25,- administratiekosten in rekening. Indien hierna binnen 2 weken nog niet betaald is, draagt Me-Time Paardencoaching de zaak over aan een incassobureau vanwege ingebrekestelling van opdrachtgever. Het volledige bedrag van de factuur, de wettelijk verschuldigde rente na ingebrekestelling, alsook de incasso-, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel Wijziging Annulering

Opdrachtgever accepteert dat Me-Time Paardencoaching vanwege bijzondere omstandigheden buiten haar controle, soms op het laatste moment wijzigingen in de afgesproken datum, tijdstip of locatie van de sessie aan zal moeten brengen. In dit geval zal Me-Time Paardencoaching zo spoedig mogelijk een gelijkwaardige sessie aanbieden op een met de opdrachtgever overeen te komen moment. Opdrachtnemer brengt hiervoor geen extra kosten in rekening. Opdrachtgever ontvangt geen geld terug.

Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Daarna is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.

Ingeval de opdrachtgever, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Het staat alle individuele deelnemers vrij om op de sessie dag niet mee te doen aan specifieke voorgestelde activiteiten. Kwijtschelding en terugbetaling van deelnamekosten is niet mogelijk. Als de opdrachtgever op de sessie dag besluit om verdere deelname te stoppen, is kwijtschelding en terugbetaling van de kosten niet mogelijk.

Indien opdrachtgever zonder tegenbericht niet op de afgesproken dag/tijd aanwezig is, blijft opdrachtgever de volledige kosten verschuldigd en vindt er geen kwijtschelding en terugbetaling plaats. Als individuele deelnemers tegen de instructies van Me-Time Paardencoaching, Marcella Arends, de begeleider-coach, of de terreineigenaren handelen en daardoor uitgesloten worden van verdere deelname, is kwijtschelding en terugbetaling van hun deelnamekosten niet mogelijk.

 

Artikel: Toepasselijkheid, Klachten en Toepasselijk Recht

Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als opdrachtgever of deelnemer ontevreden is over de sessie of de gemaakte afspraken dient hij zich tot Me-Time Paardencoaching te wenden, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de sessie, met een nauwkeurige schriftelijke omschrijving van de klacht. Me-Time Paardencoaching zal in alle redelijkheid naar haar aandeel van de klacht/het conflict kijken en zo mogelijk met een schriftelijk antwoord en/of een gezamenlijk gesprek de klacht/het conflict trachten op te lossen. Me-Time Paardencoaching ziet dit als een kans om van te leren. Mocht de klacht naar aanleiding van het schriftelijke antwoord en/of het gesprek met Me-Time Paardencoaching niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan in overleg een mediator ingeschakeld worden. Opdrachtgever/deelnemer verplicht zich er in dat geval toe om de kosten van de mediation en eventuele bijkomende kosten van opdrachtnemer op zich te nemen.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Me-Time Paardencoaching is Nederlands Recht van toepassing.

Me-Time Paardencoaching heeft het recht deze AV te wijzigen of aan te vullen. Nieuwe AV treden in werking 15 kalenderdagen na schriftelijke bekendmaking of op de datum zoals in de bekendmaking genoemd.

Vastgesteld te Voorst, 14 september 2022.

Locatie

Me-time Paardencoaching en begeleiding
Enkweg 60
7383 CX Voorst

Aangesloten bij: